სპეციალური შეთავაზება სამშენებლო სექტორს

სპეციალური შეთავაზება სამშენებლო სექტორს

სპეციალური შეთავაზება სამშენებლო სექტორს

 • 2022-08-02 16:55

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის საკონსულტაციო კომპანიამ, COS - Concept Of Safety შეიმუშავა სამშენებლო სექტორისთვის პაკეტი, რაც მოიცავს შრომის უსაფრთხოების სრული სისტემის დანერგავს.

1. პაკეტი CONSTANT

მუდმივი შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი შენთან.

კოსი გთავაზობთ სამშენებლო პროექტის დაწყებიდან მშენებლობის დასრულებამდე მაღალკვალიფიციურ, სერთიფიცირებულ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის დანიშვნას თქვენს ობიექტზე, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვის კონტროლს, განსაზღვრული პერიოდულობით სამშენებლო ობიექტის რისკების შეფასებას, მშენებლობისთვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოებას, შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით გათვალისწინებულყველა სავალდებულო ტრენინგის და ინსტრუქტაჟის ჩატარებას და კომპანიის მენეჯმენტის მუდმივ ინფორმირებას, კონსულტირებას ობიექტზე არსებული შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ყველასაკითხზე.


2. პაკეტი CHECK UP

შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირება და აუდიტი სამშენებლო ობიექტზე

შრომის ინსპექციის მიერ სამუშაოების შეჩერების ან დაჯარიმების თავიდან ასაცილებლად კომპანია კოსი გთავაზობთ ერთჯერად ან პერიოდულ ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს თქვენ სამშენებლო ობიექტზე დასაქმებული პერსონალის და კონტრაქტორების მიერ წარმოებული სამუშაოების შეფასებას რაც მოიცავს:

 • სისტემის შიდა ინსპექციას;
 • არსებული დოკუმენტაციის/პროცედურების ანალიზის;
 • დასაქმებულებთან გასაუბრებას და პროცესებზე დაკვირვებას;
 • მოქმედ კანონმდებლობასთან და რეგლამენტებთან შესაბამისობის დადგენას მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ხარვეზების დაფიქსირებას და დამკვეთის სპეციფიკაზე მორგებული რეკომენდაციის შეთავაზებას, რომელიც საბოლოოდ შეთანხმდება დამკვეთი ორგანიზაციის პასუხისმგებელ პირებთან.

3.პაკეტი RENEW

შრომის ინსპექციის მიერ შეჩერებული მშენებლობის აღგენა და გაცემული მითითებების შესრულებაში მხარდაჭერა - რაც გულისხმობს დარღვევების აღმოფხვრის გეგმის შემუშავებას და წარდგენას შრომის ინსპექციასთან, ინსპექტირების შემდგომი მითითებების შესრულებაში დახმარებას, რაც შეიძლება მოიცავდეს მითითების შესასრულებლად ტექნიკური გადაწყვეტილებების და რეკომენდაციების მომზადებას, შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას ( რისკების შეფასება, შემოწმების აქტები, ინსტრუქციები,ბრძანებები და ა.შ) სწავლებების ჩატარება და ტექნიკური მოწყობილობების შემოწმება ინსპექტირებას


4. პაკეტი SPEAK

ტრენინგი და ინსტრუქტაჟი

 • სიმაღლეზე უსაფრთხოდ მუშაობის ტრენინგი თანამშრომლებისთვის;

 • პირველადისამედიცინო დახმარების ტრენინგი;

 • სამშენებლო ობიექტის საკანონმდებლო მოთხოვნების და რეგულაციების შესახებტრენინგი მენეჯერებისთვის;

 • საფრთხეებიდარისკები-რისკების შეფასების პროცედურა მენეჯერებისთვის;

 • სახანძროდასაგანგებო სიტუაციების მართვის ტრენინგი;

 • სამშენებლო ობიექტის ინსპექტირება და აუდიტი საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისთვის.

 

5. ხარაჩოს-ინსპექტირება

სიმაღლეზე შესასრულებელი სამუშაოების უსაფრთხოდ წარმართვის ერთ-ერთ მთავარ მოწყობილობას წარმოადგენს ხარაჩო. სწორად შერჩეული და დაპროექტებული ხარაჩო მნიშვნელოვნად ამცირებს სიმაღლეზე მუშაობასთან დაკავშირებულ რისკებს.

კომპანია cos concept of safety გთავაზობთ:

 • ხარაჩოების პირველადი და პერიოდული შემოწმების მომსახურებას
 • შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სერტიფიცირებული სპეციალისტის მიერ შემოწმების აქტების შედგენას
 • რეკომენდაციების შემუშავებას შეუსაბამობების გამოსასწორებლად

 


აღნიშნული სერვისის მისაღებად დაგვიკავშირდით ან მოგვწერეთ  551 98 81 80  [email protected].

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.