ცვლილება ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალში

ცვლილება ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალში

ცვლილება ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალში

 • 2022-02-28 18:09

იმ ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალი გაფართოვდა, რომელსაც საგანგებო მდგომარეობისას ფუნქციონირება არ ეზღუდება. ჩამონათვალს დაემატა საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოები. ჯამში,მთავრობის გადაწყვეტილებით, დაშვებულია შემდეგი საქმიანობები:

 • სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება, გადამუშავება, სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, ასევე მიწოდება/რეალიზაცია
 • შენობების და ნაგებობების მშენებლობა (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);
 • სამოქალაქო მშენებლობა (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);
 • სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოები (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);
 • საშენი მასალის წარმოება/საბითუმო ვაჭრობა (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);
 • თამბაქოს ნაწარმის წარმოება და ვაჭრობა (გარდა სპეციალიზებული სავაჭრო ჯიხურებისა);
 • სასტუმროები და განთავსების სხვა საშუალებებით უზრუნველყოფის საქმიანობები (მხოლოდ საკარანტინო მიზნებისთვის);
 • სატრანსპორტო (საავტომობილო, სარკინიგზო, საჰაერო, საზღვაო) სატვირთო გადაზიდვები და სხვა მასთან დაკავშირებული მომსახურებები;
 • სადეზინფექციო, ჰიგიენური და ქიმიური საშუალებების წარმოება და საბითუმო რეალიზაცია;
 • პირბადეების, პირადი დაცვის საშუალებების, სპეცტანსაცმლის, სპეციალური დაცვითი საშუალებების და ეკიპირების წარმოება/მიწოდება;
 • ტექსტილის რეცხვა და ქიმწმენდა;
 • სატელევიზიო პროგრამების წარმოება და ტელემაუწყებლობის საქმიანობები;
 • საფოსტო და საკურიერო მომსახურება;
 • საგამომცემლო საქმიანობა (პრესის ბეჭდვა);
 • ტელერადიომაუწყებლობა, ელექტრონული კომუნიკაციები;
 • IT და სერვერული ინფრასტურქტურის და უსაფრთხოების სისტემების მხარდაჭერა (დისტანციურად);
 • საინფორმაციო სამსახურების საქმიანობა (მათ შორის ბიზნეს პროცესების ოუთსორსინგი) (დისტანციურად);
 • სადაზღვევო და სალიზინგო საქმიანობა (დისტანციურად);
 • ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები; აკრედიტებული საგამოცდო და საკალიბრებელი ლაბორატორიები, პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოები და ინსპექტირების ორგანოები;
 • სარეკლამო სააგენტოების საქმიანობა (დისტანციურად);
 • სააღრიცხვო, საბუღალტრო და სააუდიტო საქმიანობები;
 • საგადასახადო კონსულტირება (დისტანციურად);
 • საკონსულტაციო საქმიანობები ბიზნესის და მართვის სხვა საკითხებში (დისტანციურად);
 • არქიტექტურული საქმიანობები (დისტანციურად);
 • იურიდიული მომსახურება (დისტანციურად);
 • შენობების საერთო დასუფთავება და დეზინფექცია;
 • დაკრძალვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები;
 • სახანძრო და უსაფრთხოების სისტემის ტექნიკური მომსახურება;
 • 24-საათიანი სპეციალიზებული დაწესებულებები (ბავშვთა სააღმზრდელო, დედათა და ბავშვთა, შშმ, ხანდაზმულთა, ძალადობის მსხვერპლთა პანსიონატები/თავშესაფრები/დაწესებულებები);
 • არბიტრაჟი და მედიაცია (დისტანციურად);
 • ტერიტორიის მომსახურების საქმიანობები (გამწვანება, მორწყვა, მოვლა);
 • ვაჭრობა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით (დისტანციურად);
 • ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით და ნაწილებით (დისტანციურად);
 • მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების (მათ შორის ლიფტი, გაზსადენი და სხვა) შეკეთება/რემონტი;
 • საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოები.

ამავე დადგენილების თანახმად, დასაშვებია ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა, თუ იგი ხორციელდება დისტანციურად მხოლოდ სახლიდან გაუსვლელად. „დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, დისტანციური მუშაობა გულისხმობს სახლიდან მუშაობას, ხოლო კრიტიკულად აუცილებელ შემთხვევებში, ასევე სამუშაო ადგილიდან („სამსახურიდან, ოფისიდან“, მაგრამ არა უმეტეს ხუთი ადამიანისა)“, - აღნიშნულია დადგენილებაში. მთავრობის განცხადებით, დოკუმენტში ცვლილებების შეტანა შესაძლოა, მომდევნო დღეებშიც მოხდეს.

We use cookies

ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით Cookie-ის გამოყენების უფლებას. COS - Concept Of Safety პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.